کلیدواژه‌ها = فضاهای رها شده شهری
ارائه راهبردهای توسعه فضاهای رها شده شهری نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد

دوره 3، شماره 41 و 42، مهر 1391، صفحه 104-118

محمد مهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته