تجربۀ بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی سنندج: دیدگاههای ذینفعان


عنوان مقاله [English]

Upgrading and Enabling Experience in the Informal Settlements of Sanandaj: Stakeholder Views

نویسندگان [English]

  • Pouya Alaeddini
  • Ahmad Ghani