گفتگویی در خصوص سیاستها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در ایران با حضور آقایان دکتر بنیادی، مهندس قلی زاده و سرکار خانم دکتر اعتماد


عنوان مقاله [English]

Interview: Naser Bonyadi, Farhad Gholizadeh, Giti Etemad

نویسنده [English]

  • Seyyed Mojtaba Mousavian