تجربه بازآفرینی شهری قاهره مصر

نویسنده

چکیده

فراگیری از تجارب موفق همواره ورای تجربه شخصی آموزه‏ هایی را گردهم می‏ آورد که با بررسی همه جانبه آنها می‏ توان از نقاط قوت و آزموده شده بهره مند شد. در این راستا در این نوشتار به تجربه بازآفرینی شهری قاهره مصر به عنوان تجربه ‏ای موفق در سطح جهان پرداخته شده است. تجربه‏ ای مشارکت محور که با برنامه ریزی در سطوح مختلف و اجرای دقیق و صحیح منجر به حداکثر بهره‏ وری طرح شده است. از این رو پس از معرفی قاهره و محله درب الاحمر، در ابتدا برنامه ‏های بازآفرینی شهری قاهره معرفی شده است. سپس برنامه بازآفرینی محله درب الاحمر قاهره در قالب برنامه ‏ریزی کلان آن، پروژه‏ های تعریف شده و ابزارهای سازمانی و مشوق محلی ارائه گشته است. در آخر یکی از پروژه‏ های پایلوت تعریف شده در این برنامه تحت عنوان "پارک فرهنگی برای کودکان قاهره" معرفی شده و جمع بندی از مباحث در دو دسته فرآیند تجربه بازآفرینی قاهره و راهبرد و سیاست‏ های قابل تعمیم در زمینه‏ های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی صورت گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Urban Regeneration Experience In Cairo of Egypt

نویسنده [English]

  • Mehrnaz Attaran