واکاوی معیارهای پهنه‌بندی فقر شهری در شهر قدس: به سوی مفهوم مشترک محدوده‌های فرودست شهری

نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر فقر شهری در ایران با افزایش چشمگیر هزینه‌های خانوار و مسکن فزونی گرفته است. یکی از نمودهای این مسئله شکل‌گیری و رشد سکونتگاه‌های خارج از ساختار برنامه‌ریزی و بازار رسمی مسکن است؛ محدوده‌هایی که غالباً فاقد طرح‌های توسعه شهری و برنامه‌ی‌ مدون خدمات‌رسانی برای این گروه از اجتماعات هستند و مدیریت شهری نیز همچنان آنها را "حاشیه‌ای" می‌داند. این مقاله با استفاده از داده‌های آماری، برداشت‌های میدانی و تحلیل‌های سیستماتیک به ارزیابی معیارهای متداول محدوده‌های فرودست شهری در شهر قدس (در منطقه کلانشهری تهران) می‌پردازد. براساس اسناد توسعه شهری مصوب در این شهر، درصد بالایی از بافت مسکونی موجود در محدوده شهر یا جزء محدوده بافت فرسوده و یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که براساس بسیاری از معیارهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط‌زیستی که در تعریف رایج محدوده‌های فرودست شهری (Slum) است، تفاوت چندانی بین این محدوده‌ها وجود ندارد. در موارد زیادی به دلیل ویژگی‌های خاص سکونت در شهر قدس که براساس برنامه‌‌های از پیش‌اندیشیده شکل نگرفته است، همپوشانی زیادی بین این دو محدوده وجود دارد. از سوی دیگر براساس رویه‌های موجود، برای این محدوده‌ها دو سند بهسازی و توسعه مجزا تهیه می‌شود. این دو سند به دلیل شرح خدمات متفاوت، جداگانه توسط مشاوران برنامه‌ریزی تهیه می‌شوند و حتی فرآیند تهیه و تصویب آنها نیز دوگانه است که در صورت اجرا، پیامدهای دوگانه و غیرکارایی خواهند داشت. همچنین به دلیل نبود طرح بالادستی که یکپارچگی این قبیل طرح‌ها برای توسعه شهر را باعث شوند، اقدامات ناهماهنگ، گزینشی و جزیره‌ای در این محدوده‌ها افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، بازنگری در معیارهای کنونی شناخت این پهنه‌ها با توجه به نیروی مشترک پیش‌ران مسائل آنها (فقر شهری) ضرورت دارد تا همچون یک گونه، تحت‌عنوان محدودة فرودست شهری یا محدودة هدف بهسازی شهری، تهیة برنامه‌های عمل هماهنگ و یکپارچه‌ برای مدیریت توسعه شهر ممکن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revising the Measures of Urban Poverty Delimitation in Qods City: Towards a Common Concept of Slum Areas

نویسندگان [English]

  • Mozaffar Sarrafi
  • Kamal Nozari
  • Navvab Mirzaei
چکیده [English]

In recent decades, urban poverty has increased due to dramatic increase in household and housing costs in Iran. As a manifestation of this trend, sporadic settlements outside the planned developments and formal housing market have been mushroomed, lacking plans for services provision. The urban management often consider them as marginal. Based on statistical data, field sampling and systematic analysis, this paper re-evaluate the ongoing measures for slum delimitation in Qods City (located in Tehran metropolitan region). According to the urban development documents of the city, large percentage of existing residential areas is categorised as dilapidated areas as well as informal settlements. The findings of this study indicate that there are not much differences between these two categories, according to social, economic, physical and environmental criteria which are common in slum definition. In many cases, due to specific characteristics of housing in Qods City which is formed without plan, there is a large overlap between these two categories. On the other hand, based on the existing procedures, two separate documents are prepared for these two which their TORs and commissioned consultants are separate as well. Even the preparation and approval procedures are disconnected and in the case of execution, they will have odd and inefficient results. In addition, due to the absence of an inclusive unitary city plan, the uncoordinated and selective actions are rampant. Therefore, revising the current delimitation criteria for these two categories, considering their common cause of urban predicaments, is necessary. This will lead to one type called slum area which makes unified and coordinated action plans possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qods City
  • Slum Areas
  • urban poverty
  • City Development Plans