بازآفرینی فرهنگ‌مبنا زمینه‌ساز ارتقاء تعاملات فرهنگی (نمونة موردی: بافت تاریخی شهر مشهد )

نویسندگان

استاد گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فضای شهری بستر تعاملات فرهنگی و زندگی شهری نماد و تجسم کالبدی مفاهیم فرهنگی است. بافت تاریخی شهرها به‌لحاظ دارا بودن قدمت، میراث کالبدی، زمین‌های متناسب با عملکرد فرهنگی مهمترین بستر کالبدی-فضایی ارزش‌های فرهنگی محسوب می‌شود. بافت تاریخی شهر مشهد نیز دارای عناصر ارزشمندی می باشد که با توجه به فشار‌های گسترش شهر، غفلت از بافت تاریخی و نگاه موزه‌ای به فضاها و عناصر تاریخی سبب ایجاد بناهای تاریخی به صورت مستقل و قطع ارتباط آنها با زندگی مردم و شهر شده است. از طرفی نمادهای فرهنگی مشوق تبادل فرهنگی می باشد و این انفصال فضایی موجب کاهش تعاملات فرهنگی مردم در بافت تاریخی شده‌است. احیای فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی از نقش و جایگاه مناسبی در بازآفرینی بافت‌های تاریخی برخوردارند. لذا هدف اصلی این مقاله بازآفرینی بافت تاریخی مشهد جهت ایجاد پیوند بین جاذبه‌های فرهنگی از طریق ایجاد شبکه شهری و ارتقاء  تعاملات فرهنگی بر مبنای ایده بازآفرینی فرهنگی است. در این رویکرد، فرهنگ به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی شهر شناخته می‌شود. بافت تاریخی شهر مشهد با داشتن پتانسیل‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری امکانات توسعه فراوانی دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و پس از بیان مبانی نظری، با مرور اسناد بافت تاریخی مشهد و مطالعات میدانی به تحلیل مسئله می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تعریف شبکه‌ی پیوسته‌ای از فضاها و فعالیت‌های شهری در بستری تاریخی و در راستای حفظ و تقویت استخوان‌بندی اصلی شهر  زیرساخت جدیدی را در توسعه شهر مشهد فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture led regeneration, grounds of promoting cultural interactions (Case Study: the historical context of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Sima Safdari
  • Mohammad Reza Pourjafar
  • Ehsan Ranjbar
چکیده [English]

Urban space is the context of cultural interactions and urban living is the symbol and physical embodiment of cultural concepts. Historical context of cities in terms of having antiquity, the physical Heritage, appropriate lands for cultural performance is the most important physicalspatial context of cultural values. The historic context of Mashhad has also valuable elements which due to the pressures of urban development, the neglect of the historical context and museum viewpoint to the spaces and historical elements creates monuments independently and cut their links to the lives of people and the city. On the other hand the cultural symbols are to encourage cultural interaction and this spatial separation has been reduced people cultural interactions in historical context. Revival of activities and cultural events has appropriate role and situation in historical context regeneration. The main purpose of this article is to regenerate the historical context of Mashhad to link the cultural attractions through the creation of networks and the promotion of cultural interactions based on the idea of culture led regeneration. Culture is known as one of the main assets of city in this approach. Historical context of Mashhad has great development facilities because of its historical potentials and tourist attractions. The research method is descriptive-analytical and after presenting the theoretical basis, revision of Mashhad historical context documents and field studies analyze the problem. The findings show that the definition of a continuous network of urban spaces and activities in the historical context and in order to maintain and strengthen the city’s main backbone will provide the development of new infrastructure of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural led regeneration
  • cultural interactions
  • Mashhad