برنامه ریزی فضاهای امن شهری با رویکرد CPTED (نمونة موردی محلة “آبک گلابدره” واقع در منطقة یک شهرداری تهران)

نویسنده

چکیده

یکی از نیازهای اولیه انسان برای زندگی داشتن امنیت است. امنیتی که بخش عمدة آن در فضاهای شهری شکل می‌گیرد. احساس امنیت در یک شهر به عوامل بسیاری بستگی دارد و در این تحقیق سعی شده است به شناخت و معرفی معیارهای تأثیرگذار فضایی-کالبدی بر امنیت فضاهای شهری پرداخته شود. در طول زمان، نظریه‌های بسیاری، پشتوانة فکری اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها را تشکیل داده‌اند که یکی از جدیدترین و کاربردی‌ترین آنها، نظریه «پیشگیری از جرم با استفاده از طراحی محیطی» یا CPTED است. هدف از این تحقیق، مشخص‌نمودن معیارها و ضوابطی است که با استفاده از آن بتوان به پیشگیری از جرم کمک نمود. در این مقاله ابتدا با بیان مختصری از نظریه‌های مطرح‌شده از سوی صاحب نظران، فضای قابل‌دفاع از جنبه‌های مختلف فیزیکی و اجتماعی، بررسی می‌شود. در ادامه به رویکردCPTED  پرداخته شده و جنبه‌های مختلف آن را موردمداقه قرار می‌گسرد و در نهایت با استفاده از نظرات ساکنان محدودة مطالعاتی (محلة آبک واقع در منطقه یک شهر تهران) از طریق پرسشنامه‌ای مبتنی‌بر رویکرد CPTED زمینه‌های کاهش احساس امنیت سنجیده شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و اسنادی است که به تبیین این رویکرد و نیز سازوکار کارایی آن در محیط‌های شهری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning for safe urban spaces with CPTED approach

نویسنده [English]

  • Navid Paknejad
چکیده [English]

One of the basic needs of human being is to live in security which can be substantially realized in urban space.  Sense of security consists in a variety of factors in a city, so an attempt is made in this research to recognize and introduce influential physical-spatial criteria in the security of urban space. Over time, many theories upheld the  measures and programs, and one of the most recent and practical is “crime prevention through environmental design” (CPTED). The aim of the research is to identify criteria and standards by which we are able to prevent crime. In this paper, we briefly address the theories laid down by experts concerning defendable space in many physical and social aspects. In what follows, CPTED approach is addresses and we then turn our focus toward its different aspects. In the end, using the opinions of people residing in the study area (Abak Neighborhood located in District 1 in Tehran), causes of security decrease are investigated through a questionnaire based on CPTED approach. The research method of the present study is analytic and documentary which address the approach and mechanism of its efficiency in urban environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban crime reduction
  • CPTED approach
  • Abak Neighborhood
  • Security
  • Strategy