بررسی وضعیت سرزندگی بافت های هدف برنامه های بازآفرینی شهری و ارائۀ راهکارهای ارتقاء آن نمونۀ موردی: محلۀ شیوا، تهران

نویسنده

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی سرزندگی در بافت های هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری و تدوین معیارهایی برای ارزیابی و ارتقاء آن پرداخته است. این معیارها که عبارتند از تنوع، دسترسی، امنیت و آسایش به چهارده زیرمعیار (تنوع زمان، تنوع فعالیت، تنوع کاربری، تنوع مساحت، تنوع طبقات، آسایش اقلیمی، سیستم جمع آوری و انتقال زباله، وجود تسهیلات رفاهی، دسترسی به حمل و نقل عمومی، ترافیک ساکن، عرض معابر، معابر سواره‌رو، نور کافی و وجود پیاده‌رو) تبدیل شده و برای سنجش سرزندگی در محلۀ شیوا از طریق پرسشنامه و مشاهده مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحلۀ بعد، نتایج به دست آمده از طریق تکنیک تحلیل عاملی، پردازش شده و پنج عامل ارتقاء دهندۀ سرزندگی در این گونه بافت‌ها مشخص شده است. بر پایه نتایج مشخص گردید که بافت محلۀ شیوا از لحاظ سرزندگی، ضعیف است؛ همچنین عرض خیابان پراهمیت ترین و تسهیلات رفاهی کم‌اهمیت‌ترین مؤلفه در ارتقاء سرزندگی در این بافت بوده است. در این میان تنوع مهمترین عامل افزایش‌دهندۀ سرزندگی در محلۀ شیوا و ضعف دسترسی مهمترین عامل در کاهش آن است. همچنین عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی عبارتند از تنوع کالبدی و عملکردی؛ شبکه ارتباطی؛ خدمات و تجهیزات شهری؛ ویژگی های کمی و کیفی معابر و آسایش، که به ترتیب سهم آن‌ها در ارتقاء سرزندگی کم می شود. افزون بر موارد فوق، مشخص گردید که از نظر شهروندان تنوع زمان و فعالیت بالاترین کیفیت و تسهیلات رفاهی و عرض خیابان پایین ترین کیفیت را در محلۀ شیوا دارا هستند؛ در حالی‌که عرض خیابان و وجود پیاده‌رو بااهمیت‌ترین شاخص درارتقاء سرزندگی در بافت محلۀ شیوا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the status of the vitality of distressed area and providing solution for improving: A case study of Shiva Neighborhood, Tehran

نویسنده [English]

  • Ali Ahmadi
چکیده [English]

The present article explores the vitality of distressed area and develops criteria for their evaluation and promotion. The criteria include diversity, access, security and comfort, which are classified into fourteen sub-criteria; time diversity, diversity of activities, diversity of use, diversity of area, diversity of classes, climatic comfort, waste collection and transfer system, welfare facilities, access to public transport, stationary traffic, width of streets, roadways, sufficient lighting, and sidewalks. They are used as measures of Shiva’s vitality (through questionnaire and observation). In the next phase, the obtained results are processed through factor analysis technique by SPSS software program and five factors promoting vitality in distressed area  were identified; that is, the fabric of Shiva Neighborhood is poor in terms of vitality. Additionally, it was made clear that the width of street is the most  important and welfare facilities are the least important components of vitality promotion in the worn-out fabrics, and diversity is the most important factor increasing vitality, as the weakness in access is the most important factor decreasing it. Factors obtained from factor analysis include that physical and functional diversity, connection network, urban services and network, quantitative and qualitative features of streets, peace; their contribution  shrink in promoting vitality from 1 to 5, respectively. In addition, it became evident that diversity of time and activity have the highest quality, as welfare facilities and width of street have the lowest quality in Shiva Neighborhood from citizens’ perspective; meanwhile, width of street and sidewalks are the most important indicators in the promotion of vitality in the fabric of Shiva Neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitality
  • distressed area
  • Shiva Neighborhood
  • factor analysis technique