چالش های نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

نویسندگان

چکیده

سازمان های مردم نهاد می توانند به گسترش فضای عمومی در جامعه کمک کنند و به جزئی از پارادایم توسعه در جامعه تبدیل شوند؛ فضای اعتماد عمومی در جامعه را گسترش دهند و به کوچک شدن دولت (یا شهرداری) کمک نمایند. می توانند در کاهش چالش های زیست محیطی نقش مؤثری ایفا نمایند. سازمان های مردم نهاد قادرند به همسوسازی مردم و شهرداری یاری کنند و نیز اجرای برنامه ها متناسب با نیازهای شهروندان را موجب شوند؛ بنابراین با درنظرگرفتن اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف به کارگیری گرو ههای مردم نهاد در ادارة امور شهر به عنوان رکن جدایی ناپذیر برنامه ریزی شهری، به بررسی چالش های نهادی در بازآفرینی پایدار شهری می پردازد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که نقش تشکل های مردمی در تمامی حوزه های اجتماعی انکارناپذیر است؛ اما به طورکلی عدم به کارگیری گروه های مردم نهاد در عرصه های مختلف برنامه ریزی کشور ریشه تاریخی دارد که زمینه های آن را می توان در سه عامل حاکمیت، مردم و نظام بین الملل جستجو نمود. مهمترین چالش های عدم به کارگیری نهادهای مردمی را در عرصة برنامه ریزی شهری ضعیف بودن بخش خصوصی و مردمی از نگاه مسئولان، شکل گیری نگاه غیراجتماعی و منفی به سازمان های غیردولتی، سیاسی شدن شدید محیط سیاست گزاری و تصمیمگیری در امور شهر و مانند اینها دانست. برای دستیابی به بازآفرینی شهری به کمک نهادهای مردمی نخست باید نگاه مسئولین نسبت به این نهادها تغییر کند؛ سپس سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگر جدید در عرصه توسعه و برنامه ریزی شهری به رسمیت شناخته شوند و به لحاظ قانونی جایگاهی عملیاتی و نه نظری، برای آن ها در عرصة برنامه ریزی و سیاستگزاری شهری تعریف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional challenges to sustainable urban regeneration

نویسندگان [English]

  • Hosein Kalantari Khalil Abad
  • Ahmad Pourahmad
  • Seyyed Rafie Mousavi
  • Mahdi Shiripour
چکیده [English]

Non-governmental organizations (NGO) can help to develop public spaces in the society, turn into part of development paradigm in the society, develop space of public trust in the society, and help to shrink government (municipality). They also can contribute to environmental challenges. Non-governmental organizations are able to  align people with municipalities as well as implementing programs tailored to the needs of citizens; therefore, considering the significance of the research subject with the aim of applying non-governmental organizations in the administration of urban affairs as an integral element of urban planning, we deal with the institutional challenges to sustainable urban regeneration. The results suggest that the role of NGOs is inevitable in all areas of society; however, failure to use non-governmental groups in different areas of national planning has its root in history, the  causes of which can be explored in three factors—sovereignty, people, and international system. The most important challenges to failure to apply non-governmental organizations in the field of urban planning are found to be weakness in private and public sector from the viewpoint of authorities, formation of asocial and negative look at non-governmental organizations, severe politicization of policy-making environment, and making decision about urban affairs, etc. In order to achieve urban regeneration in cooperation with non-governmental institutions, the way authorities look at these institutions should change in the first place, and non-governmental organizations are recognized as  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • institutions
  • regeneration
  • Sustainable development
  • City