بررسی برخی تجارب تأمین مالی نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ایران و جهان

نویسندگان

1 کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

An investigation on the experiences of financing urban regeneration projects in Iran and other countries

نویسندگان [English]

  • mostafa hosseinabadi 1
  • asghar mohit sekke ravani 2