همسانسازی شرح خدمات تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان، کردستان، سنندج

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهیزی شهری دانشگاه کردستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Matching the service description of preparing rehabilitations & renovating old texture plans and proposing the new service description

نویسندگان [English]

  • kiumars habibi 1
  • abolfazl meshkini 2
  • arman rahimi 3