ضوابط و شاخص های لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


عنوان مقاله [English]

The necessary regulations and criteria for re-defining the identity of Iranian-Islamic architecture and urban planning approved by, the Supreme Council of Architecture & Urban Planning (SCAUP)