بررســی نقش نظریه حق به شــهر در تولید و بازتولید فضای شـهری

نویسندگان

چکیده

امــروزه در منابــع و متــون یــا پیشــینه ی شهرســازی بــه نظریــه حــق بــه شــهر و چگونگــی دســتیابی و بهره گیــری از آن در شــهرها، به عنــوان یکــی از ضروریــات زندگــی شــهری و حقــوق شــهروندی، توجــه بســیاری شــده اســت. در طول یــک دهۀ گذشــته، حــق بــه شــهر یکــی از مفاهیــم بســیار بحــث برانگیــز و قابــل تأمــل در مطالعــات شــهری شــده اســت. در جوامــع شــهری مختلــف در ســطوح ملــی و جهانــی اغلــب بــه حــق بــه شــهر اســتناد شــده، و در قالــب قانونهــا و منشــورهای ِمتعــدد بــه عنــوان یکــی از الزامــات زیســتی و حقــوق شــهروندی در شــهر امــروزی، از آن دفــاع میشــود. بــا توجه بــه آنکه تــا بــه امــروز، باوجــود تحقیقــات متعــدد در ارتبــاط بــا مفهــوم حقــوق شــهری، در جامعــه مــا، همچنــان مفهــوم حــق بــه شــهر و جایــگاه آن در جامعــه بهعنــوان یــک "حــق" ِو یــک ضــرورت زیســتی در شــهر، آنچنــان کــه بایــد مطــرح نشــده و بســترهای دســتیابی به آن فراهــم نگردیده اســت، در ایــن مقاله، بــا اســتفاده از شــیوۀ پژوهــش توصیفی-تحلیلی، بــه معرفی ِو تحلیــل نظریه حــق بــه شــهر، و چگونگــی دســتیابی بــه آن در فرآینــد تولیــد و بازتولیــد فضــا در شــهر پرداخته شــده و در نهایــت بــرای آشــنایی و بهــره گیــری از تجــارب جهانــی، بــه منشــورها و قوانیــن مصــوب حق بــه شــهر، در ســطوح جهانی و برخــی کشــورها اشــاره گردیده اســت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investiate the role of “the right to the city” theoty in the productin and reproductin of urban space

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghvaee
  • Davood Azizi
  • Ahmad Yazdanian