ردیابی انگاشـت عدالت در نظریه های شـهر و شهرنشینی:نظریه شهری انتقادی و نظریه حق به شـهر

نویسندگان

چکیده

شــهرها و فضــای حاکــم بــر آنهــا بیــش از هــر چیــز پرورش یافتــه اقتصــاد سیاســی زمــان و مــکان خویــش هســتند، از ایــنرو شــهرهایی کــه تحــت تأثیــر تفکــرات ســرمایه داری رشــد می یابنــد، بســیار متفــاوت از شــهرهای نظــام سوسیالیســتی می باشــند. جســتجو بــرای عدالــت در شــهر، جســتجو بــرای چیــزی فراتــر از واکنــش و نظــر یــک فــرد بــه نــا عدالتی هــای خــاص اســت. اگرچــه مفاهیــم فضایــی عدالــت اجتماعــی بــرای تعــدادی از ســازمانهای فعــال و جنبشهــای اجتماعــی شــهری به صــورت دغدغــه ای مشــترک در تمــام جهــان درآمــده اســت امــا به درســتی معنــی عدالــت بــرای زندگــی شــهری هنــوز تعریــف نشــده اســت. انگاشــت عدالــت در نظریــه شــهری، آغازگــر ایجــاد یــک چارچــوب نظــری اســت کــه به طــور مؤثــری جهــت دهنــده مباحــث و اقدامــات صــورت گرفتــه در فراینــد تغییــر شــکل واقعیــات شــهری موجــود اســت. ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــا بررســی نظریــه شــهری انتقــادی و نظریــه حــق بــه شــهر در چارچــوب نظریه هــای شــهری، بــه ردیابــی انگاشــت عدالــت در ایــن نظریه هــا پرداختــه و پیش فرض هــای زیــر کار ایــن نظریه هــا موردبررســی قــرار دهــد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tracking the notin of justie in city and urbanizatin theories: critial urban theory and the theory of the right to the city

نویسندگان [English]

  • Poya Judi Gollor
  • Rozbeh Zamanian
  • Hamid Fathi