تقابل"حق مالکیت خصوصی و حق به شهر" در بستر اقدامات نوسازی شهری (مطالعه موردی: اتوبان امام علی در محلات اتابک و مینایی)

نویسندگان

چکیده

حــق بــه شــهر در مفهــوم واقعــی خــود تناقضــی بــا ســایر حقــوق شــهروندی نــدارد، امــا محدودیت هــا و ضعف هایــی کــه در تعریــف ماهیــت و تبییــن جایــگاه ایــن حــق از یــک ســو، و برقــراری تعامــل بیــن آن بــا ســایر حقــوق از ســوی دیگــر وجــود دارد، چالش هــا و پیامدهایــی بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه در طرحهــا و برنامه هــای توســعه شــهری در مقیــاس عــام و در بســتر اقدامــات نوســازی شــهری در مقیــاس خــاص، نمــود واقعــی پیــدا می کنــد. از مهمتریــن تعارضاتــی کــه بیــن اهــداف "حــق بــه شــهر" و فراینــد "اقدامــات نوســازی شــهری" وجــود دارد، بی توجهــی بــه " حــق مالکیــت خصوصــی" می باشــد، حــق بــه فضــای خصوصــی، حقــی اســت کــه زندگــی کــردن ســاکنین را در شــهر معنــا می بخشــد، امــا وقتــی کــه اقدامــات نوســازی شــهری بــا هــدف تحقــق پذیــری حــق بــه شــهر، حــق بــه فضــا را از ســاکنین ســاقط کنــد و حــق مالکیتــی ایــن ســاکنین را بــه حاشــیه برانــد، نــه تنهــا حــق بــه شــهر تحقــق نخواهــد یافــت بلکــه بی عدالتــی در فضاهــای شــهری نیــز نمایان تــر خواهــد شــد. ایــن پژوهــش درصــدد اســت، بــا نقــد و بررســی پــروژه اتوبــان امــام علــی از دو بعــد حــق مالکیــت و حــق بــه شــهر، از یــک ســو در جهــت تقویــت مفهــوم و جایــگاه "حــق بــه شــهر" و در راســتای آن، تعریف"حــق مالکیــت"گام بــردارد و از ســوی دیگــر تقابــل موجــود بیــن حــق مالکیــت و حــق بــه شــهر را بــه تعادلــی دوســویه ســوق دهــد، لــذا ایــن پژوهــش از ماهیــت و رویکــرد کیفــی برخــوردار بــوده و بیشــتر بــر تحلیــل نقــد گونــه ای اســتوار اســت کــه بــا اســتفاده از"اســتدلال منطقــی" هــم در بعــد نمونــه مــوردی اتوبــان (امــام علــی در محــلات اتابــک و مینایــی) و هــم در بعــد مطالعــات اســنادی، بــه تحلیــل و بررســی جایــگاه دو مفهــوم "حــق بــه شــهر و مالیکــت" در فرایند اقدامات نوســازی شــهری می پــردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflct between “private property rights” and “the right to the city” in the context of urban renewal actins (Case study: Imam Ali Highway in Atabak and Minaee neighborhoods)

نویسندگان [English]

  • Reza Kheiroddin
  • Ebrahim Dalaee Milan