کندوکـاوی سـاختاری در مسـاله حق‌ بر شـهر

نویسنده

چکیده

امــروزه شــکل جدیــد ســاختارهای مدیریــت شــهری، بــه منظــور دســتیابی بــه توســعه ای پایــدار، راهــی جز قبــول ســاختارهای اجتماعــی و مشــارکت جامعــه مدنــی پیــش روی ندارنــد. از ایــن روی می تــوان از مکالمــه مشــارکت شــهروندی و "حــق بــر شــهر" بــه عنــوان بارزتریــن گفتمــان قــرن حاضــر یــاد کــرد و بی تردیــد گفتمــان "حــق بــر شــهر" بیــش از هــر چیــز مدیــون تلاش هــا و فعالیت هــای دو تــن از اندیشــمندان معاصــر حــوزه اجتماعــی و شــهری،" هانــری لُـــهِ فور" و "دیویــد هــاروی" اســت. بــا توجــه بــه ترجمــه و اســتقبال اخیــر از آثــار ایــن دو، و رونــق یافتــن گفتمــان "حــق بــر شــهر" در حــوزه تخصصــی شــهری ایــران ایــن ســؤال مطــرح می گــردد کــه نســبت بــن مایه هــا و ســاختارهای تولیــد ایــن مفاهیــم بــا شــهر و جامعــه شــهری ایــران، چگونــه قابــل بررســی و مقایســه اســت. بــر همیــن اســاس شــاید بتــوان از بازخوانــی مفاهیــم بنیادیــن موضــوع "حــق بــر شــهر" و بازبینــی شــرایط اجتماعــی جامعــه ایــران، بــه عنــوان یکــی از راه هــای حصــول بــه هــدف انطبــاق نظریــات "حــق بــر شــهر"، و اولیــن گام تحقــق عملــی آن، در راه دســتیابی بــه جامعــه ای پویــا، مشــارکتی و خــلاق بــرای شــهری پایــدار، نــام بــرد. لــذا ســاختار ایــن نوشــتار بــر اســاس ًاولا: تدقیــق و مشــهود کــردن مفهــوم حــق در دیباچــه تاریــخ ســرزمینی ایــران و مقایســه آن بــا ریشــه های بازتولیــد آن درآرای متفکریــن نــام بــرده، ثانیــا: بــه مقایســه ســاختارهای متفــاوت شــکل گیری مفهــوم شــهر در دو حــوزه مذکــور، و ثالثــا: بازبینــی نمودهــای بازنمایــی مفاهیمــی چــون جامعــه مدنــی، فرهنــگ و زندگــی روزمــره بــه عنــوان بســتر اعتبــار و مطالبــه "حــق بــر شــهر" بنــا گشــته اســت تــا از ایــن دریچــه مدخلــی مکانــی- زمانــی بــر تعمیــم گفتمــان مفاهیــم برخاســته از بســتری عمدتــا اروپایــی پاریســی- مارکسیســتی آن باشــد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An exploratin of the problem the right to the city from the standpoint of city constructin structures

نویسنده [English]

  • Vahid Haeri