حق به شهر و سکونتگاه‌های فقیرنشین با تأکید بر سکونت‌گاه‌های خودانگیخته شهری در ایران

نویسندگان

چکیده

هانــری لُـــهِ فور از نخســتین کســانی بــود کــه بــا درک واقعیــت آینــده گریزناپذیــر شــهری بشــر و در راســتای نقــد فضــای ســلطه ســرمایه داری در شــهر و نظــام برنامه ریــزی، مســئله "حــق بــه شــهر" را به مثابــه یــک حــق بنیــادی بــرای شــهروند امــروز نظریه پــردازی کــرد. بنــا بــر نظــر لُـــهِ فور حــق بــه شــهر، حــق اساســی افــراد ســاکن در شــهر چــه رســمی و چــه غیررســمی اســت و ســاکنان شــهر بــه دلیــل سکونتشــان واجــد چنیــن حقــی جهــت تولیــد فضــای شــهر به صــورت جمعــی و مشــارکتی هســتند. در ایــران بــه موجــب مشــکلات اقتصــادی و تشــدید فقر شــهری در کنــار مهاجــرت روستا-شــهری، نگرش کالایــی و ســرمایه ای بــه زمیــن و مســکن، کاســتی های نظــام برنامه ریــزی و غیــره اقشــارکم درآمد بــه حاشیه شــهرها رانــده شــدند و شــکلگیری ســکونتگاه های خودانگیختــه شــهری بیــش از پیــش افزایــش یافتــه اســت؛ اگرچــه در طــول چنــد دهــه گذشــته بــه (ویــژه از اوایــل انقــلاب) از لحــاظ قوانیــن و آیین نامه هــا برخــی حقــوق فقــرا در راســتای حــق بــه شــهر بــه رســمیت شــناخته شــد امــا تــا چندســال اخیــر در عمــل اقدامــات بنیــادی صــورت نگرفــت. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت کــه بــا روشــی تحلیلی-توصیفــی چارچــوب نظــری حق بــه شــهر مــرور و اقدامــات قانونی-عملیاتــی در راســتای تحقــق مفهــوم حــق بــه شــهر لُـــهِ فور در ســکونتگاه های فقیرنشــین به ویــژه ســکونتگاه های خودانگیختــه اطــراف شــهرها مــورد بررســی قــرار گیــرد و شــرایط ایــران در ایــن رابطــه بررســی شــود.

عنوان مقاله [English]

The right to the city and urban slums; emphasizing on Spontaneously urban settement in Iran

نویسندگان [English]

  • Kioumars Irandoust
  • Milad doustvandi