دیکـتاتوری مونیسـتی در پس پلورالیسـم نمایشـی؛ متخصصان شهرسـازی، مانع بزرگ تحـقق "حق به شـهر"


عنوان مقاله [English]

Monisti dictatorship is hidden behind of specious pluralism, urban professionals are a major obstacle to achieving the concept of “the right to the city”

نویسنده [English]

  • Seyyed Mojtaba Mousavian