زیسـت غیررسـمی و حق به شــهر

نویسنده

چکیده

امــروزه گفتمــان بســیار جــدی و بــا اهمیتــی دربــارۀ مفهــوم زیســت  «غیررســمی» در ادبیــات روز شهرســازی جهــان مطــرح شــده اســت. ایــن مفهــوم، دیدگاه هایــی نویــن در جهــت تحلیــل و شــناخت فضاهــا و برخــورد بــا چالش هــای شــهری مطــرح کــرده کــه متأســفانه در عرصــۀ علمــی و حرفــه ای کشــور مــا به ویــژه درعرصــۀ شهرشناســی و شهرســازی شــناخته نشــده و هنــوز دیدگاه هــای قدیمــی بــا محوریــت آسیب شناســی به جــای پدیده شناســی در زمینــۀ امــور غیررســمی بــه کارگرفتــه می شــوند. ارتبــاط تنگاتنــگ حــق بــه شــهر و زیســت غیررســمی، فرصــت خوبــی بــرای معرفــی ایــن بحــث در زمینــۀ تحلیــل فضاهــای شــهری به ویــژه از دیــدگاه طراحــی شــهری به عنــوان دانشــی کــه بــه کیفیــت عرصــۀ عمومــی می پــردازد، اســت. ایــن نوشــتار مختصــر بــا هــدف فتــح بــاب و آشــنایی بــا ایــن مفاهیــم نــگارش شــده و اذعــان دارد کــه هــر یــک از ایــن دیدگاه هــا نیــاز بــه طــرح جــدی و بررســی کاربردهــای آن در عرصــۀ فضاهــای شــهری ایــران دارد. ایــن نوشــته دو بخــش دارد، بخــش اول بــه معرفــی مفهــوم بــا اهمیــت زیســت غیررســمی و به صــورت موجــز، بــه حــق بــه شــهر می پــردازد. بخــش دوم بــه کاربردهــای ایــن دو مفهــوم بــرای تحلیــل و شــناخت نحــوه شــکلگیری و فعالیت هــای فضاهــای شــهری می پــردازد.

عنوان مقاله [English]

Informal living and the right to the city

نویسنده [English]

  • Solmaz Hosseinion