از نگاه کنشـگران: از نگاه سـرمایه گذار: مدل پیشنهادی "گروه توسعۀ ایرانیان" برای تأمین مسکن خانوارهای تحت پوشش نهادهای دولـتی و یا حمـایتی


عنوان مقاله [English]

From Activists: From Investor: Introducing Iranian Development Entrepreneur’s model for house providing for households covered by state instiutins or Support agency