گزارش نشـست‌های تخصصی شـرکت مادر تخصصی عمران و بهسـازی شـهری ایران "بهـره‌برداری مجـدد از سـاختمان‌های ارزشـمند"


عنوان مقاله [English]

Professional Seminars in Iranian Urban Development and Revitalizatin Corporatin (Session 5th & 6th)

نویسنده [English]

  • Seyyed Mojtaba Mousavian