رویداد: خانه گفـتمان شــهر و معمــاری؛ بازآفرینی گفتمان در عرصه های مختلف شهر در چارچوب اندیشه ایران شهر

نویسنده

چکیده

بــا توجــه بــه مطــرح شــدن رویکــرد ایجــاد جریان هــای فکــری بــا محوریــت نقــش شــهروندان و پیــرو سیاســت بهره بــرداری مجــدد از ســاختمان های واجــد ارزش بــا حمایــت مقــام عالــی وزارت راه و شهرســازی، خانــه طراحــی شــده توســط معمــار فقیــد، "وارطــان هوانســیان" توســط شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران در ســال 1393 خریــداری شــده و ســاز وکار فعــال شــدن آن بــه عنــوان خانــه گفتمــان شــهر و معمــاری در دســت بررســی اســت تــا ایــن خانــه بهانــه ای شــود بــرای بازآفرینــی گفتمــان در عرصه هــای مختلــف شــهر در چارچــوب اندیشــه ایرانشــهر.

عنوان مقاله [English]

Event Reveiw: City and architecture forum; dialogue regeneratin in diffrent filds within Iranshahr conceptual framework

نویسنده [English]

  • Mehrnaz Attran