سخن سردبیر: توجـه بـه نقـش مـردم و نیازهـای آنان کلیـد مهم دسـتیابی به شـهرهای سـرزنده، امـن، پایدار و سـلامت

نویسنده

معاون وزیر، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


عنوان مقاله [English]

سخن سردبیر: توجـه بـه نقـش مـردم و نیازهـای آنان کلیـد مهم دسـتیابی به شـهرهای سـرزنده، امـن، پایدار و سـلامت

نویسنده [English]

  • Majid Kianpour