بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر مشارکت مردمی در ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی شیراز، کرمانشاه و سنندج)

نویسندگان

1 دکترای شهرسازی، استادیار دانشگاه آزاد اسامی واحد قزوین

2 فوق لیسانس شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسامی واحد قزوین

3 فوق لیسانس علوم اجتماعی گرایش توسعه اجتماعی، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر مشارکت مردمی در ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی شیراز، کرمانشاه و سنندج)

نویسندگان [English]

  • Navid Saeedi Rezvani 1
  • Mohammad Hossein Ansari 2
  • Vahideh Tohidloo 3