زمینه های مطرح در برنامه ریزی راهبردی برای تجدید حیات شهری و مقایسە تطبیقی چارچوب نظری و الزامات به کارگیری آن در برنامه ریزی راهبردی- ساختاری شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

زمینه های مطرح در برنامه ریزی راهبردی برای تجدید حیات شهری و مقایسە تطبیقی چارچوب نظری و الزامات به کارگیری آن در برنامه ریزی راهبردی- ساختاری شهر تهران

نویسندگان [English]

  • behzad Malekpour 1
  • Milad Alimohammadi 2
  • Sadegh Katoozian 3