معرفــی ســاختار برنامــه جایــزه بیــن المللــی دوبــی بــرای بهتریــن تجربــه هــا در بهبــود محیــط زندگــی (DIABP ) و تجــارب برتــر در ایــن برنامــه فرهنگــی


عنوان مقاله [English]

An introduction to Dubai international award for the best practices

نویسندگان [English]

  • Elahe Pazhoutan
  • Arman Mirzakhani
  • Paria Parsa