مفهوم بازآفرینی شهری در نظر و عمل گفت و گو با دکتر سید محسن حبیبی


عنوان مقاله [English]

Urban Regeneration in Theory and Practice/ Interview with Seyyed Mohsen Hbibi

نویسندگان [English]

  • Ali Alialjenabian
  • Zohreh Dodangeh