زیر شهر، شهری دیگر بسازیم؛ نگاهی اجمالی به وضعیت پارکینگ در شهر مشهد و پروژه پارکینگ زیر سطحی مجد


عنوان مقاله [English]

زیر شهر، شهری دیگر بسازیم؛ نگاهی اجمالی به وضعیت پارکینگ در شهر مشهد و پروژه پارکینگ زیر سطحی مجد