سلسله نشستها و کارگاه هم اندیشی ، ظرفیتسازی و آموزشی "تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری با دیدگاه شهر نگر"


عنوان مقاله [English]

سلسله نشستها و کارگاه هم اندیشی ، ظرفیتسازی و آموزشی "تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری با دیدگاه شهر نگر"