نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محلات سنتی (نمونه موردی: محله حاجی شهر همدان)

نویسندگان

1 استادیار طراحی شهری، گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا


عنوان مقاله [English]

The role of regeneration in catalyst approach of ancient neighborhood (case study: haji neighborhood in Hamedan)

نویسندگان [English]

  • Hasan Sajjadzadeh 1
  • Rezvan Dalvand 2
  • Maryam Hamidinia 2