رابطه ی پیکره بندی فضایی محیط و پهنه های فعالیتی ناامن (مطالعه موردی: محله وردآورد تهران)

نویسنده

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده هنر و معماری


عنوان مقاله [English]

Correlation between Spatial Configuration And Unsafe Activity Zones (case study: Vard Avard Local Texture)

نویسنده [English]

  • Samaneh Takalloo