شناسایی ابعاد و شاخص‌های سرمایه اجتماعی در بافت‌های تاریخی و فرسوده شهر (نمونه مورد مطالعه: محله سیروس)

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دکترای شهرسازی، دانشیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


عنوان مقاله [English]

Social Capital Factors in Historical Urban Neighborhoods (Case Study: Siroos, Tehran)

نویسندگان [English]

  • mostafa tavana 1
  • Farshad Nourain 2
  • Mina Soufi Neyestani 3