سیری بر تجربۀ شهرسازی اجتماعی (مشارکتی) در بازآفرینی محلات غیررسمی شهر مدلین در کشور کلمبیا

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی)استادیار( دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتری معماری، مرمت شهری

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

3 کارشناس ارشد طراحی شهری


عنوان مقاله [English]

The way of social urbanism experience (participatory) for regeneration of Medlin informal settlement in Colombia

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Izadi 1
  • Majid Roosta 2
  • negin amiri 3