تأثیر حوزه عمومی بر مشارکت شهروندان در امور شهری، با تأکید بر بازآفرینی شهری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

The impact of the public sphere on the participation of citizens in urban affairs, with an emphasis on urban regeneration

نویسندگان [English]

  • ahmad yazdanian 1
  • Vahid Keshtkar 2