ارزیابی بصری و منظری راه تهران-دیزین

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Tehran-Dizin Road: A Landscape and Visual Impact Assessment

نویسندگان [English]

  • Farzin Fardanesh 1
  • Ehsan Karimi 2