منظر شهری تاریخی، تعریف و ایجابات چند و چون

نویسنده

کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Historic Urban Landscape: Definition and Requirements

نویسنده [English]

  • Zahra Farahani