یکپارچگی مفهومی کلیدی در رویکرد منظر شهری تاریخی (نمونه موردی: شهر نائین)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Integrity in Historic Urban Landscapes: The Case of Naein City

نویسندگان [English]

  • Salman Heidari 1
  • Behrang Bahrami 2
  • Mehdi Safi 3
  • Hossein Hazrat 3