تجربه بافت: رمزگشایی معنا در منظر بافت سنتی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

The Experience of Fabric: Decoding Meaning in Historic Urban Fabric Landscapes

نویسندگان [English]

  • Saleheh Bokharaei 1
  • Mahmood Khalili 2