کشاورزی در منظر شهری با رویکرد توسعه و شناخت چالش های آن

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


عنوان مقاله [English]

Urban Agriculture: Opportunities and Challenge

نویسندگان [English]

  • Ali Sharghi 1
  • Jamaleddin Mahdinejhad 2
  • Marzie Molaei 3