گفت وگو با مجید روستا، عضو هیئت مدیرۀ شرکت ماد رتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران جفا به زنان از راه ندیدن آنان در طرح‌ها و برنامه‌ها

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Dialogue with Majid Rousta, Member of the Board the parent company of Iran's Civil engineering and Urban Improvement Injustice towards women by ignoring them in plans and programs

نویسنده [English]

  • Ameneh Shirafkan