تحلیل جنسیتی منشور مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی


عنوان مقاله [English]

Gender analysis of the social responsibility charter of the Ministry of the Roads and Urban Developmen

نویسنده [English]

  • Saeed Moayedfar