نگاهی گذرا به معیار اثرگذاری مطلوب اقدامات بر کیفیت زندگی مردم، در تجربة همکاری مشترک با بانک جهانی


عنوان مقاله [English]

A glance at the effective impact of programs on people›s quality of life in the experience of collaborating with the World Bank

نویسنده [English]

  • Mehrdad Javaheri pour