گونه شناسی و سطح بندی تجربه های شناسایی شده در دو موضوع و تبیین فرآیند ارزیابی و انتخاب تجربه ها برگزیده


عنوان مقاله [English]

Approach and methodology of Typology, classification and evaluating of submitted practices and selecting superior practices