گزارش اختتامیه دومین دوره برنامه جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایران شهری


عنوان مقاله [English]

Event report: the second Iranian award for the best urban regeneration practices