گزیده ای از دستاوردهای ازریابی میدانی طی گفت و گو با جامعه محلی


عنوان مقاله [English]

A Selection of findings from interview with local communities