بیانیة شورای داوران اولین دوره مسابقة کتاب اثرگذار بر جریان فکری بازآفرینی شهری


عنوان مقاله [English]

The first “effective thought in urban regeneration” book competition jury committee manifesto