مروری بر نشست نگاه به کیفیتهای زندگی شهری در سکونتگا ههای غیررسمی از دریچۀ عکاسی و داستا ننویسی


عنوان مقاله [English]

Review of “Look at the quality of life in the informal settlements from the perspective of photography and story writing “seminar