تحریک توسعۀ خُرد مقیاس در باف تهای هدف از طریق شبکۀ اقدامات مشارکتی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Stimulation of Small-Scale Development in Target Fabrics Through a Network of Participatory Actions

نویسنده [English]

  • Morvarid Ghasemi