بازاندیشی انگاره‌های توسعة شهری با تأکید بر ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در قالب سیاست بازآفرینی شهری؛ گزارشی از دفتر چهاردهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


عنوان مقاله [English]

A report from the 14th series of thematic sessions of the Urban Regeneration Corporation of Iran

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Moazezi