معرفی کتاب ها و اسناد راهنما: مجموعه کتاب‌های «معرفی مفاهیم پیشاهنگ »/ نوشته: پرویز پیران بازآفرینی شهری؛ یک کتاب راهنما/ نوشته: پیتر رابرتز و هیو سایک/ ترجمه: محمد سعید ایزدی و پیروز حناچی مجموعه کتاب‌های «راهنمای بازآفرینی فضاهای عمومی شهری »/ نوشته: سمانه خبیری، نینا الون


عنوان مقاله [English]

Introducing books and Supporting Documents Introduction of Pioneering Concepts/written by Dr.Piran Urban Regeneration: A Handbook/ translated by Dr.Saeid Izadi Guideline of Public Space Regeneration/ author: written by Samaneh Khabiri and Nina Alvandipur Regenerating Urban Land/ Ms. Amirtahmasbi

نویسندگان [English]

  • Samaneh Khabiri
  • Seyyed Mojtaba Mousavian